Częstotliwość przeprowadzania okresowych kursów BHP

W Polsce istnieje obowiązek powtarzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników. Należy podkreślić, że systematyczność ich przeprowadzania będzie zależała od tego, jakie stanowisko zajmuje w firmie pracownik. Jeśli zatem zastanawiasz się jak często muszą być organizowane okresowe szkolenia BHP zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania w swojej firmie okresowych szkoleń BHP, które powinny być regularnie powtarzane. Głównym celem tych kursów jest przypomnienie i dokładne ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku. Dodatkowo pracownicy muszą systematycznie zapoznawać się z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w obszarze ich zatrudnienia. Częstotliwość takie okresowego szkolenia BHP w każdym wypadku zależy od sprawowanej funkcji oraz warunków wykonywania pracy.

Kursy i seminaria
Czas, częstotliwość i forma szkolenia będą więc inne dla różnych profesji. Osoby, które muszą odbywać szkolenie okresowe w formie kursu, seminarium lub kierowanego samokształcenia raz na 5 lat to pracodawca, osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych (dla tej całej grupy minimalny czas trwania szkolenia to 16 godzin); pracownicy służby BHP (tutaj czas trwania szkolenia to 32 godziny w tym 4 godziny ćwiczeń) oraz pracownicy, którzy narażeni są na czynniki niebezpieczne, uciążliwe bądź szkodliwe dla zdrowia (minimalny czas kursu to 8 godzin). Pracownicy administracyjno-biurowi powinni mieć szkolenie okresowe w formie kursu, seminarium lub kierowanego samokształcenia raz na 6 lat, przy czym powinno ono trwać minimum 8 godzin.

Instruktaż
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni odbywać szkolenie okresowe w formie instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładów raz na 3 lata, przy czym minimalny czas trwania całego kursu powinien wynosić 8 godzin. Okazuje się, że najczęściej okresowe szkolenia powinni odbywać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, gdzie wykonuje się prace wyjątkowo niebezpieczne, wiążące się z narażaniem życia i zdrowia. Ta grupa powinna odbywać szkolenia okresowe w formie instruktarza na stanowisku pracy oraz wykładów nie rzadziej niż na rok, przy czym minimalny czas trwania całego kursu powinien wynosić 8 godzin.

Autor