Szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Do elementarnych obowiązków każdego pracodawcy należy ochrona życia i zdrowia własnych pracowników. Wiąże się to z tym, że każdy zatrudniony pracownik, bez względu na sprawowaną funkcję, musi wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez odbycia właściwych kursów pracownik nie powinien być dopuszczony do wykonywania pracy.

Polskie przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę szereg zobowiązań względem jego pracowników. Uchylanie się od obowiązków nałożonych prawnie może skończyć się wysokimi karami i rozmaitymi sankcjami. Do zupełnie podstawowych wymogów należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Równie istotny jest przepis mówiący o tym, że każda zatrudniona osoba powinna wziąć udział w szkoleniu BHP.

Wstępne badania
Obowiązujące przepisy prawne rozróżniają dwa rodzaje szkoleń BHP, tj. wstępne i okresowe. Pierwszy rodzaj szkoleń pracodawca musi zapewnić jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy. Kurs ten będzie obejmował instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. W trakcie ogólnego instruktażu pracownicy zapoznają się z generalnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które wyróżnia Kodeks Pracy i regulamin danej firmy/zakładu. Podczas tego etapu, osoby uczestniczące w szkoleniu zostają również zapoznane z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy to odbywa się już w relacji do konkretnego stanowiska pracy i przybliża zasady bezpiecznego wykonywania powierzonych czynności przy uwzględnieniu ewentualnych zagrożeń i ryzyka.

Okresowe badania
Badania okresowe tym się różnią od wstępnych, tym że są przeprowadzane już w trakcie zatrudnienia w regularnych odstępach czasu. Szkolenia te są niezbędne do kontynuowania powierzonych pracownikowi obowiązków i przeprowadza się je w czasie godzin pracy.

Kto musi przejść szkolenie BHP?
Wszystkie wyżej scharakteryzowane szkolenia BHP tyczą się pracowników, którzy są zatrudnieni na typowej umowie o pracy, jak i tych na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz umowie agencyjnej. Co więcej, szkolenia te są obligatoryjne również dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Zazwyczaj szkolenia BHP przeprowadzane są przez profesjonalne placówki, które zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie obowiązujących przepisów o systemie oświaty. Warto jednak zaznaczyć, że od 2007 r. można je też zrealizować samemu jako pracodawca pod warunkiem, że posiada się odpowiednią wiedzę i wykształcenie.

Autor