Okresowe szkolenia BHP

Według obowiązującego Kodeksu Pracy, poza szkoleniami wstępnymi, pracodawca jest również zobligowany do kierowania pracowników na szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego rodzaju szkolenia mają głównie na celu aktualizację i ugruntowanie zdobyte wiedzy oraz umiejętności, co pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie obowiązków. W artykule tym dowiesz się kiedy należy przeprowadzić okresowe szkolenie i jak wygląda cała procedura.

Do listy podstawowych obowiązków każdego pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich swoich pracowników. Wszelkie bardziej dokładne informacje na ten temat znajdują się we wspomnianym już Kodeksie Pracy. W ramach tego zobowiązana pracodawca powinien zapewniać pracownikom odpowiednie szkolenie BHP, w tym właśnie szkolenie okresowe.

Kategorie szkoleń okresowych
Rodzaj tego rodzaju kursu będzie różnił się w zależności od spełnianej funkcji. Szkolenie dla pracodawców, kierowników oraz pracowników inżynieryjno-technicznych ma formę seminaryjną i odbywa się raz na 5 lat. Z kolei szkolenie to dla pracowników na stanowiskach robotniczych musi mieć formę instruktażu i odbywać się raz na 3 lata. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych ma formę seminaryjną i powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat. Z reguły takie szkolenia przeprowadza się po roku od momentu zatrudnienia, jedynie w przypadku pracodawcy i kierowników czas ten jest krótszy i wynosi pół roku.

Zaliczenie
Należy pamiętać, że okresowe szkolenia każdorazowo kończą się egzaminem, który należy zaliczyć z wynikiem pozytywnym. Dopiero wówczas organizator będzie mógł wystawić odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP. Pamiętaj, aby odpis zaświadczenia przetrzymywać w osobowych aktach pracownika.

Kto może być zwolniony ze szkolenia?
Przepisy wyraźnie mówią, że z okresowego szkolenia mogą być zwolnieni tylko ci pracownicy, którzy mogą wylegitymować się aktualnymi zaświadczeniami o odbytym już szkolenia BHP u innego pracodawcy na takim samym stanowisku pracy. Warto również dodać, że z obowiązku odbycia szkolenia może też być zwolniona osoba, która odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla pracownika zatrudnionego na innym stanowisku, jednak tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jego program zawierał zakres tematyczny który wymagany jest podczas szkolenia na nowe stanowisko pracy.

Autor