Szkolenie BHP konieczne do rozpoczęcia pracy

Obowiązujące przepisy prawne rozróżniają wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutkuje to tym że bez zaliczenia wstępnego szkolenia BHP pracownik nie będzie mógł przystąpić do wykonywania swojej pracy. Warto nadmienić, że do przejścia szkoleń BHP są również zobowiązani sami pracodawcy.

Kodeks Pracy jasno stwierdza, że szkoleniu BHP w zakładach i firmach podlegają wszyscy pracownicy. Nie wpływa na to liczba zatrudnionych osób, rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Warto również pamiętać o tym, że nie chodzi tu tylko o osoby zatrudnione na typową umowę o pracę – przepisy wskazuję, że obowiązek ten dotyczy też osoby, które zostały zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, praktykantów, jak również samego pracodawcy.

Typy szkoleń
Jak już wspomniano wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP – wstępne i okresowe. Pierwsze przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem przez niego czynności zawodowych. Takie szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. W trakcie instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z przepisami dotyczącymi BHP oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Należy pamiętać, że czas szkoleń jest również normowany prawnie i w tym wypadku nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy odbywa się już na stanowisku pracy, na którym dany pracownik ma wykonywać swoją profesję. W jego trakcie pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia dostosowuje się do poziomu przygotowania zawodowego pracownika, jego dotychczasowego stażu pracy oraz występującego ryzyka zawodowego.

Kto może zwolnić się ze szkolenia?
Osoby, które podlegają zwolnieniu ze szkolenia to te, które w czasie od 6 do 12 miesięcy odbyły już szkolenie okresowe wymagane dla pracowników na stanowiskach przynależnych do innej grupy stanowisk. Jednak tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli zakres tematyczny programu szkolenia na dotychczasowym stanowisku będzie zgodny z programem szkolenia, który będzie obowiązywał na nowym stanowisku pracy. Ze szkolenia mogą być zwolnione również te osoby, które przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego. Należy jednak podkreślić, że nikt nie może zostać zwolniony z konieczności odbycia szkolenia wstępnego.

Autor